7867d6557b82ed3b5d61e6591a2a2fd3
Leveringsvoorwaarden | meJane.com | 1. Meld je GRATIS aan 2. Kies een film uit en reken hem af 3. Bekijk hem direct op je pc of tv!
Nachtclub Trailers Thuisbios Online films kijken op meJane.comWatch Smart
AanmeldenAanmelden
Van toepassing op de door Maxx-XS B.V. te verrichten diensten respectievelijk te leveren producten,

Artikel 1 - Definitiebepaling

De in deze Algemene Voorwaarden, met hoofdletters aangeduide, begrippen hebben de volgende betekenis:

Aanmelding: De aanmelding bij Maxx-XS van en door de Klant om met een eigen computer gebruik te gaan maken van het Maxx-XS Platform en aldus van de Diensten;
Content: Het gedeelte van de Dienst dat beeld en/of geluidfragmenten bevat;
Diensten: De door Maxx-XS aan te bieden diensten, bestaande uit (a) contentprogramma’s, (b) contentopslag, (c) contentstreaming (d) gamehosting (e) Website en (f) de Helpdesk als alle eventueel daaraan (later) toegevoegde diensten en/of producten. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden over de "Diensten" wordt gesproken, worden zowel alle hiervoor genoemde onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;
Derdendiensten: Diensten die door derde partijen worden aangeboden via het Maxx-XS Platform. Voor deze diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden van betreffende leverancier. Voor derdendiensten geldt dat deze als zodanig zijn gekenmerkt en waarvoor Maxx-XS geen kosten in rekening brengt;
Derdenproducten: Producten (goederen) die door derde partijen worden aangeboden via de Maxx-XS Diensten. Voor deze producten kunnen aanvullende voorwaarden gelden van betreffende leverancier. Voor derdenproducten geldt dat deze als zodanig zijn gekenmerkt en waarvoor Maxx-XS geen kosten in rekening brengt;
Inloggegevens: De door de Klant opgegeven strikt persoonlijke combinatie van loginnaam en toegangscode. De loginnaam bestaat uit een valide e-mailadres en de toegangscode uit een combinatie van 4 cijfers;
Klant: De persoon met wie anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf een Overeenkomst tot stand komt en Inloggegevens zijn opgegeven waarmee de Diensten kunnen worden gebruikt;
Maxx-XS Maxx-XS B.V.;
Maxx-XS e-mailadres: "klantenservice@maxx-xs.nl" of enig ander te zijner tijd door Maxx-XS gebruikt e-mailadres voor ondersteuning van Klant;
Netiquette: De algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en de toekomstige aanpassing daarvan;
Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Maxx-XS en de Klant inzake de levering van de Diensten en tot stand gekomen door aanvaarding door Maxx-XS van de Aanmelding en op grond waarvan door Maxx-XS aan de Klant toegang tot de Diensten wordt verleend;
Platform: Koppelpunten met Internet Service Providers, huurlijnen en glasvezels en alle bijbehorende actieve en passieve componenten die onder controle van Maxx-XS staan en welke de overdracht mogelijk maakt van de Diensten;
Website: Het deel van de Website van Maxx-XS dat ter beschikking staat voor de Klant als onderdeel van de Diensten. De Website, of delen van de website, is te vinden op domeinnaam *.maxx-xs.nl;
Software: De eventueel door Maxx-XS aan de Klant ter beschikking gestelde software;
Storing: Het niet beschikbaar zijn voor de Klant van een substantieel gedeelte van de Diensten als gevolg van een storing in het Maxx-XS Platform, met uitzondering van onderhoud en aanpassingen aan het Maxx-XS Platform;

Artikel 2 - Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Maxx-XS en de Klant, uit welke hoofde dan
ook.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden door Maxx-XS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Maxx-XS heeft het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden vooraf schriftelijk en/of per e-mail en/of op de Website en/of op de nota aan de Klant bekend gemaakt en treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een zodanige datum als vermeld in die bekendmaking. Indien de Klant de Diensten na de datum van inwerkingtreding als hiervoor bedoeld, blijft gebruiken, accepteert de Klant de gewijzigde Algemene Voorwaarden, tenzij de Klant binnen 21 (eenentwintig) dagen na deze bekendmaking schriftelijk (per post of per e-mail) kenbaar heeft gemaakt dat zij de Overeenkomst beëindigt met in achtneming van de opzegtermijn (zie artikel 9).
2.4 Alle aanbiedingen van Maxx-XS zijn geheel vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod van Maxx-XS wordt aanvaard, is Maxx-XS gerechtigd binnen 3 (drie) werkdagen na deze aanvaarding haar aanbod te herroepen.

Artikel 3 - Aanmelden en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Aanmelding komt tot stand door het "on-line" invullen door de Klant van de vereiste invoervelden van het aanmeldingsformulier op de Website, het verzenden van dat aanmeldingsformulier naar Maxx-XS via de Website en de ontvangst door Maxx-XS van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Maxx-XS bevestigt de aanmelding zo spoedig mogelijk langs elektronische weg. Het niet tijdig bevestigen van de aanmelding geldt als een verwerping daarvan.
3.2 De Klant is verplicht Maxx-XS bij de Aanmelding te voorzien van in ieder geval naam, Inloggegevens en geboortedatum, alsmede, in geval er gebruik wordt gemaakt van Diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht en gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, woonplaats en bankrekeninggegevens van de Klant. De Klant dient deze gegevens in te vullen op het in het vorige lid bedoelde aanmeldingsformulier. Wijzigingen in deze gegevens dient de Klant binnen 30 (dertig) dagen nadat deze wijzigingen zich hebben voorgedaan aan Maxx-XS mede te delen per aangetekend schrijven. Indien de in dit lid bedoelde gegevens van de Klant niet correct (blijken te) zijn, is Maxx-XS gerechtigd het gebruik van de Diensten door Klant met onmiddellijke ingang te beperken of te blokkeren. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens en alle gevolgen die ontstaan door het feit dat opgegeven gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid zijn volledig voor rekening en risico van de Klant.
3.3 Door het invullen en het verzenden van het aanmeldingsformulier, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, accepteert Klant de Algemene Voorwaarden en zullen de Algemene Voorwaarden gelden voor de (levering van de) Diensten.
3.4

Maxx-XS is te allen tijde gerechtigd de Aanmelding om haar moverende redenen niet te accepteren. Maxx-XS is nimmer gehouden de Klant omtrent de redenen van niet-acceptatie nader in te lichten. Maxx-XS kan onder meer de Aanmelding weigeren indien:

 1. geen geldig en recent uittreksel van de Kamer van Koophandel kan worden overlegd indien de Klant een rechtspersoon is;
 2. er niet voldoende voorzieningen aanwezig zijn bij de Klant om de Diensten te kunnen realiseren;
 3. de Klant geen machtiging geeft voor automatische incasso;
 4. Maxx-XS verwacht dat de Klant zich niet zal houden aan de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en/of de andere van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen
3.5 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanmelding door Maxx-XS schriftelijk of per e-mail aan de Klant is geaccepteerd.
3.6 De Klant heeft het recht om de Overeenkomst binnen 7 (zeven) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, indien en voor zover hetgeen bepaald in Afdeling 9A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Eventuele in rekening gebrachte abonnementsgelden, zullen binnen 30 dagen na ontbinding worden terugbetaald.

Artikel 4 - Gebruik Diensten

4.1 Het gebruik van de Diensten door de Klant is geheel voor eigen risico van Klant. De Klant is tevens volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al hetgeen onder zijn Inloggegevens gebeurd, waarbij gedacht kan worden aan alle data die hij/zij of een derde onder zijn Inloggegevens verzendt, ontvangt en/of opslaat, dan wel probeert te verzenden, te ontvangen en/of op te slaan door gebruik van de Diensten.
4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn Inloggegevens en/of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten. De Inloggegevens en daarmee samenhangende wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en de Klant dient ervoor zorg te dragen dat hij/zij hiermee vertrouwelijk omgaat, ten einde misbruik door derden te voorkomen.
4.3 Derdendiensten worden geleverd onder verantwoordelijkheid van de aanbieder van deze Derdendiensten en Maxx-XS realiseert slechts directe toegang tot deze Derdendiensten via het Maxx-XS Platform.
4.4 Derdenproducten worden geleverd onder verantwoordelijkheid van de leverancier van deze producten en Maxx-XS informeert slechts over deze producten via het Maxx-XS Platform.
4.5 Maxx-XS spant zich in om de toegang van derden tot de Inloggegevens van de Klant te voorkomen en de Klant erkent nadrukkelijk dat Maxx-XS op geen enkele wijze kan en zal garanderen dat een derde geen toegang kan verkrijgen tot de Inloggegevens van de Klant.
4.6

Klant erkent dat het internet een wereldwijd open systeem van gekoppelde netwerken en computers is. Maxx-XS zal al het redelijke doen wat van haar te verwachten is om er voor zorg te dragen dat de Diensten geleverd kunnen worden. Maxx-XS garandeert, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, uitdrukkelijk niet:

 1. dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor de Klant;
 2. dat de Diensten aan de verwachtingen en eisen van de Klant voldoen;
 3. dat de aangegeven maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen zijn.

Artikel 5 - Vrijwaring / Garantie

5.1 Door gebruik te maken van de Diensten, garandeert de Klant, indien deze diensten Content bevatten, dat de klant deze Content uitsluitend aanwendt voor privťgebruik, en de Content niet verder verspreidt en/of openbaar maakt.
5.2 De Klant is aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst(en) en de daarin vervatte content. De Klant vrijwaart Maxx-XS voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit, schending van rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten.

Artikel 6 - Storingen/Onderhoud/Helpdesk

6.1 Indien een Storing, dan wel een andere incident, fout of defect het gevolg blijkt te zijn van handelen of nalaten van de Klant,
kan Maxx-XS de door haar gemaakte kosten ter opheffing van deze Storing, dan wel ander incident, fout of defect voor rekening van die Klant laten komen.
6.2 Indien een Storing ten gevolge heeft dat de Diensten meer dan 48 (achtenveertig) uren na de bevestiging van Maxx-XS van de door de Klant aan Maxx-XS gemelde Storing, aaneengesloten niet ter beschikking staan van de Klant, zal Maxx-XS de maandelijkse verschuldigde bedragen voor een evenredig deel van de dagen dat de Dienst niet aaneengesloten ter beschikking is geweest, niet in rekening brengen. Dit zal niet gelden indien de Storing het gevolg blijkt te zijn van handelen of nalaten van de Klant in strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden of is ontstaan door aangesloten hard- en/of software bij de Klant.
6.3 De Klant is gerechtigd in verband met het functioneren van de Diensten, gebruik te maken van de helpdesk. De helpdesk is door de Klant te bereiken
via de Website of via het Maxx-XS e-mailadres. Alle kosten die de Klant moet maken om de helpdesk te kunnen bereiken zijn geheel voor rekening van de Klant. De helpdesk zal zich naar beste vermogen inspannen om door de Klant gestelde vragen snel en accuraat af te handelen.
6.4 Maxx-XS is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Klant wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Klant te beperken en/of wijzigingen aan te brengen in of onderhoud te plegen aan het Maxx-XS Platform.

Artikel 7 - Specifieke Gebruiksvoorwaarden van de Diensten

7.1 De Diensten zijn uitsluitend ontwikkeld voor particulier gebruik en tenzij met Maxx-XS schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Klant niet gerechtigd de aan hem te verlenen Diensten voor commerciŽle doeleinden te gebruiken.
7.2 Het is de Klant niet toegestaan de Diensten te verkopen, verhuren, op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden of op enige andere wijze te exploiteren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.3

De Klant zal de Diensten alleen voor legale doeleinden gebruiken en alleen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, de toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving alsmede alle toepasselijke internetregelgeving, waaronder de Netiquette. De Klant zal onder andere:

 1. de Diensten niet gebruiken ten behoeve van illegale activiteiten en niet voor beledigende, bedreigende, discriminatoire of obscene activiteiten;
 2. geen activiteiten ondernemen welke de beschikbaarstelling van de Diensten aan andere gebruikers van het Maxx-XS Platform zal kunnen verhinderen of op nadelige wijze zou kunnen beÔnvloeden;
 3. de Diensten niet gebruiken om data te verzenden, te ontvangen, op te slaan en/of op te vragen welke een inbreuk maken op auteursrechterlijk beschermde werken of welke anderszins in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden

Artikel 8 - Tarieven

8.1 De door de Klant aan Maxx-XS verschuldigde bedragen voor het gebruik van de Diensten alsmede de betalingstermijnen zijn weergegeven op de Website en zijn de Klant bekend door de Aanmelding en de keuzes die de Klant daarin maakt. De termijnen van betaling zijn fataal van aard, zodat de Klant indien hij niet tijdig betaalt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim is.
8.2 Maxx-XS behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Wijzigingen van tarieven worden schriftelijk en/of per e-mail aan de Klant bekend gemaakt. Zij treden in werking minimaal 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking. Indien de Klant de Dienst na deze periode van minimaal 30 (dertig) dagen blijft gebruiken, accepteert de Klant de gewijzigde tarieven. De Klant die zich niet kan verenigen met de wijziging van de tarieven, is gerechtigd de Overeenkomst binnen 21 dagen na bekendmaking van de nieuwe tarieven en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.2 op te zeggen. De oude tarieven blijven dan van toepassing gedurende de opzegtermijn.
8.3 Tenzij anders overeengekomen zal de Klant de door aan Maxx-XS verschuldigde tarieven betalen door middel van automatische incasso van de door de Klant opgegeven bankrekening of op enige andere manier zoals door Maxx-XS bepaald. Door de Aanmelding en de totstandkoming hierdoor van de Overeenkomst, machtigt de Klant Maxx-XS tot dit automatische incasso.
8.4 Het is de klant toegestaan om het geÔncasseerde bedrag binnen 30 dagen na afschrijving te stoorneren. Hier dient een valide reden aan ten grondslag te liggen. De klant dient het verschuldigde bedrag direct om een andere wijze te voldoen.
8.5 Maxx-XS heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
8.6 Indien de Klant enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde voldoet, zal de Klant schriftelijk (per reguliere post of per e-mail) worden aangemaand alsnog de betaling per ommegaande te voldoen. Maxx-XS is gerechtigd om met onmiddellijke ingang het gebruik maken van de Diensten door de Klant op te schorten.
8.7 Indien de betaling niet binnen een periode van 14 (veertien) dagen bij Maxx-XS is bijgeschreven, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Maxx-XS is gerechtigd aan de Klant een extra vergoeding in rekening te brengen die gelijk is aan de wettelijke rente over het verschuldigd bedrag alsmede de kosten die gemoeid zijn met de incasso van deze bedragen, welk bedrag in ieder geval € 35,- bedraagt.

Artikel 9 - Duur en BeŽindiging

9.1 De Overeenkomst tussen de Klant en Maxx-XS vangt aan op de eerste dag na acceptatie van de Aanmelding.
9.2 De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor een periode van 52 weken. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd na deze tijdsduur voor een zelfde periode. In geval van opzeggen geldt een standaard opzegtermijn van 4 weken voor het einde van de abonnementsperiode. Bovengenoemde periodes zijn niet van toepassing indien anders staat aangegeven tijdens het afsluiten van de Overeenkomst op het aanmeldformulier.
9.3

Bij beŽindiging van de Overeenkomst zal de Klant de Dienst niet langer gebruiken. Artikel 10 (geschillen en toepasselijk recht) alsmede alle overige artikelen die geacht worden te blijven voortduren na het einde van de Overeenkomst, zullen na het beŽindigen van de Overeenkomst van toepassing blijven voor zover het schade betreft die is terug te voeren op de contractperiode.

9.4

Onverminderd het overige ter zake van beŽindiging bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is Maxx-XS, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beŽindigen door een daartoe strekkende kennisgeving aan de Klant, indien:

 1. aan de Klant voorlopige of definitieve sursťance van betaling is verleend, of het faillissement van de klant wordt aangevraagd of toegekend, of zijn onderneming wordt geliquideerd of beŽindigd, dan wel indien de Klant is overleden, dan wel een verzoek jegens de Klant is ingediend op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
 2. de Klant in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of op enige ander wijze toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Maxx-XS;
 3. de Klant verhuist naar een perceel waar de Diensten niet aangeboden kunnen worden door Maxx-XS
9.5 Bedragen die de Klant verschuldigd is aan Maxx-XS in verband met gebruik van de Diensten voorafgaand aan de beŽindiging van de Overeenkomst blijven na beŽindiging onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beŽindiging direct opeisbaar. In geval van opschorting blijven de overeengekomen vergoedingen die de Klant verschuldigd is onverkort van kracht.

Artikel 10 - Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen welke tussen de Klant en Maxx-XS mochten ontstaan zullen, voor zover rechtens mogelijk, worden berecht door de bevoegde rechter en hogere rechters te Nederland.
10.2 Op elke overeenkomst tussen Maxx-XS en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

meJane.com accelerator

Op een willekeurige website wordt een film, acteur of genre genoemd -> selecteer de tekst en gebruik de meJane.com accelerator* om direct te zien of het geselecteerde item op meJane.com te vinden is!

*Voor Internet Explorer 8 en hoger

meJane.com Chrome extension

Bekijk direct het nieuwste of populairste Video On Demand aanbod op meJane.com met deze extension voor Google Chrome!